ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

TGU ประเทศญี่ปุ่น จับมือ มข. วิจัยผลกระทบจากอุทกภัยในภาคอีสาน

Professor Yoshinobu Ishibashi จาก Tohogu Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น เข้าหารือการลงนาม MOU กับอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Professor Yoshinobu Ishibashi จาก Tohogu Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เพื่อเข้าหารือเรื่องการทำวิจัยร่วมกับคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง Effect of Flood on Water Quality and Health in the Northeast of Thailand ซึ่ง Tohoku Gukuin University จะจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยขึ้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2557 โดยได้เชิญอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว ณ Tohogu Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น
 
                  การวิจัยร่วมกันของสองสถาบัน ได้มีการประสานความร่วมมือกันตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 โดย Professor Yoshinobu Ishibashi ได้เดินทางมาเจรจาความร่วมมือและลงสำรวจพื้นที่การเก็บข้อมูลทำวิจัยร่วมกับคณะทำงานวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ จนกระทั่งได้ยื่นขออนุมัติงบประมาณจาก Tohoku Gukuin University และได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อทำวิจัย การเดินทางมาเยือนในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเข้าพบอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อหารือเรื่องการจัดพิธีลงนามความร่วมมือขึ้น ก่อนเริ่มเก็บข้อมูลในพื้นที่ในเดือน พฤษภาคม 2557
 
   
ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ: ขวัญหทัย สินเธาว์

 

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ