ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Tohoku Gakuin University ประเทศญี่ปุ่นวางแผนร่วมวิจัยกับ มข.

Tohoku Gakuin University เมือง Sendai ประเทศญี่ปุ่น หารือร่วมวิจัย ก่อนเสร็จสิ้นโครงการวิจัยโครงการแรกที่ทำร่วมกับ มข.

เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2557 Prof.Yoshinobu Ishibashi คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ Tohoku Gakuin Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยผลกระทบของน้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว และถือโอกาสหารือการทำวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบน้ำประปาร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี 2558 ที่จะถึงนี้ การมาเยือนครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดี ในการขยายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่าง Tohoku Gakuin University กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น