ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุม FEWS Challenge

อาจารย์ ดร. ฤทธิรงค์ จังโกฏิ ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม The 2nd International Symposium on Food-Energy-Water Security Challenge: A Multi-dimensional Perspective ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา ขอนแก่น โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและถ่ายทอกเทคโนโลยี และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม นอกจากนี้แล้วการจัดการประชุมดังกล่าวยังมี University of Technology เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมจัดการประชุมด้วย

          เมื่อวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557 อาจารย์ ดร. ฤทธิรงค์ จังโกฏิ ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Spatial Planning Integrated Development Plan of Local Administration Organization: Case Study of Bua Nguen Tambon Administration Organization และร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า 10 ประเทศ