ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 6th ICPH:GMS

เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด ผศ.ดร.สมศักดิ์     พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมจัดประชุมวิชาการ 6th International Conference on Public Health among the Greater Mekong Sub-Regional Countries “Health Service system in a Borderless Community: Human Resource Development for a District Health System” ในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 500 คน ประกอบด้วยบุคลากรด้านสาธารณสุข นักวิชาการ นักวิจัย ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ทั้งในและต่างประเทศ การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากProf. Sir Richard Peto (Medical Statistics and Epidemiology, University of Oxford, UK) ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลก และได้รับพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล กรุณารับเป็น Key note Speech: Halving Premature Death

 

ผลจากการจัดประชุมในครั้งนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับประโยชน์ ดังนี้

            1) จะมีการทำ MOU ร่วมกับ KUNMING MEDICAL UNIVERSITY และแลกเปลี่ยนนักศึกษา

            2) มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซียที่มาร่วมประชุมได้ทำ MOU กับคณะ และจะส่งนักศึกษามาเรียน รวมทั้งยินดี รับนักศึกษาแลกเปลี่ยน และเชิญอาจารย์ไปสอน

            3) Prof. sir Richard Peto ให้ความสนใจและยินดีให้การสนับสนุนเรื่องงานวิจัย ซึ่งจะได้ประสานในรายละเอียดต่อไป

            4) นอกจากนี้ ยังมีการติดต่อประสานงานเรื่อง การเรียนการสอน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทำวิจัยร่วมกัน ในประเด็นต่างๆของหลักสูตร และความสนใจเฉพาะตัวของอาจารย์แต่ละท่าน

            5) จะมีการจัดอบรม เกี่ยวกับ HIA ร่วมกับ สช.

            6) อาจารย์และนักศึกษา โดยเฉพาะบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ทั้งการนำเสนอ การเป็นพิธีกรเป็น chair ,co chair, staff ตามห้องต่างๆ ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น