ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ ให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 15-20 มีนาคม 2558 ณ Department of Ecology และDepartment of Community and Global Health, Graduate School of Medicine, University of Tokyo

          คณะนักศึกษาระดับปริญญาโท และคณาจารย์ กว่า 47 คน ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษา) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ กับ Department of Ecologyและ Department of Community and Global Health, Graduate School of Medicine, University of Tokyo ระหว่างวันที่ 15-20 มีนาคม 2558 ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จาก Professor Masamine Jimba และคณะ ของ Department of Community and Global Health, Graduate School of Medicine, University of Tokyo

         กิจกรรมแลกเปลี่ยนดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ให้มหาบัณฑิตมีความคิดเชิงบูรณาการ สามารถวิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการในงานทางด้านสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม  และเพื่อให้เป็นการเพิ่มพูนศักยภาพให้สามารถนำความรู้ทางด้านสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมไปพัฒนางานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของประชาชนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนในสังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่สามารถป้องกันได้

หลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรจึงได้เล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาพัฒนา แสวงหาองค์ความรู้ และรูปแบบการปฏิบัติงานที่ดีทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการรับรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ในด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพทางด้านสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรด้านสาธารณสุข  และการกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ เป็นแนวทางหนึ่งที่จะเพิ่มทักษะและปรับเปลี่ยนโลกทัศน์ที่กว้างไกลให้แก่นักศึกษา และยังได้สัมผัสและเรียนรู้ถึงสถานการณ์แห่งความเปลี่ยนแปลงภายนอกประเทศในปัจจุบันอีกด้วย