ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

หลักสูตร สม. สาขาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมวิชาการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง "การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย เพื่อพัฒนาสังคมไทยสู่อาเซียน"

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. โดยคณาจารย์หลักสูตร สม. สาขาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมวิชาการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง "การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย เพื่อพัฒนาสังคมไทยสู่อาเซียน" บรรยายพิเศษ "นโยบายการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของกระทรวงสาธารณสุข" โดย นพ. สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และมีการอภิปราย "การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยเพื่อพัฒนาสังคมไทยสู่อาเซียน" โดย นพ.เฉก ธนะสิริ ศ.ศาสตรี เสาวคนธ์ ศ.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ และพญ. วิลิศ ธนะสิริ ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ เปิดการประชุมในวันที่ 5 กพ. 59 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ข้อคิดดีๆจากการประชุมวิชาการครั้งนี้ "อยากอายุยืน ต้องส่งเสริมสุขภาพ, กินน้อยตายยาก กินมากตายเร็ว, การเป็นผู้ให้ ถ้าเกิดประสบความสำเร็จ เราก็มีความสุข, ไม่โกรธ ไม่โมโหง่าย"