ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จับมือร่วมค้นหาหัวข้อวิจัย ร่วมกับ GIS และ Cohort

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และบัณฑิตศึกษา (ศ.สุพรรณี พรหมเทศ) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย คณบดี (ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล) จับมือร่วมค้นหาหัวข้อวิจัย โดยมีประเด็นหัวข้อที่เห็นชอบร่วมกัน ได้แก่ GIS และ Cohort และจัดทำร่างโครงการวิจัยร่วมกันต่อไป