ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

โครงการอบรมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559

หลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อ “Immunotoxicant Exposure: New Challenges to Integrate a Consideration of Health Effects to Occupational and Environmental Health Research” เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2559 โดยวิทยากร คือ Professor Dr. Norbert E. Kaminski (Director of the Center for Integrative Toxicology, Michigan State University, USA and past President of Society of Toxicology 2014-2015.)

เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่สอน ผู้ที่ทำวิจัย ในมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเพิ่มพูนองค์ความรู้ ทักษะทางวิชาการและการวิจัยพิษวิทยาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกระบวนการและงานวิจัยด้านพิษวิทยาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ

ภาพ,ข่าวโดย :: นางสาวเมธินี ครุสันธิ์