ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมส่งเสริมนักวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมส่งเสริมนักวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ได้มีการบรรยายพิเศษ "วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งผลตีพิมพ์นานาชาติ" และฝึกปฏิบัติอภิปรายโครงร่างวิจัย และร่างบทความวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Donald Maxwell Parkin from University of Oxford, UK, Prof. Malcolm Moore and Prof. Supannee Promthet ในการบรรยาย และเสนอแนะแนวทางการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ และการทำวิทยานิพนธ์ต่อไป

ภาพ,ข่าว :: กรุณา โสฬสจินดา