ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

ฝ่ายวิชาการและฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง "การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ"

วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง "การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ" เพื่อให้คณาจารย์ นำไปเป็นแนวทางในการวางแผนเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ตั้งแต่ ผศ.รศ. และ ศ. วิทยากรโดย ศ.มาลินี เหล่าไพบูลย์ และศ.สุพรรณี พรหมเทศ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี กล่าวเปิด โดยได้ข้อคิด ความสำเร็จจาก ศาสตราจารย์ทั้ง 2 ท่าน ดังนี้
- ความสำเร็จ เกิดจากโอกาสที่ได้ บวกขยัน และการสนับสนุนที่ดี เช่น ศ. ทำวิจัย ตีพิมพ์ ก็ร่วมกับคนเก่งๆ คนอื่น ร่วมทำ ถึงเกิดงานเยอะแยะ
- ต้องหมั่นสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่ดี ร่วมทำงาน
- ระบบพี่เลี้ยง พี่ช่วยน้อง น้องช่วยพี่เป็นสิ่งที่ดี
- การทำงานร่วมกัน ทำเหมือนครอบครัวเดียวกัน ไม่ใช่เพื่อนร่วมงาน
- ทำในสิ่งที่รัก รักในสิ่งที่ทำ และทำอย่างตั้งใจ มุมานะ
- ความสำเร็จ เกิดจากการสนับสนุนที่ดี ความขยัน และโอกาส เช่นกัน แต่โอกาส บางคนได้มาเอง แต่เราต้องพุ่งและมองหาโอกาสเองด้วย โอกาสก็จะมาถึงเราได้ 
- Support ที่ดี อย่างหนึ่งคือจากครอบครัว
- ต้องทำตัวเหมือน น้ำไม่เต็มแก้ว ตลอดเวลา
- เปิดรับสิ่งใหม่ๆ ได้ตลอด 
โดยได้รับความสนใจจากคณาจารยเป็นอย่างมาก