ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

บรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการสืบค้นข้อมูล การเลือกวารสาร และการใช้โปรแกรมช่วยเหลือเพื่อการตีพิมพ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะอนุกรรมการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรฯ ร่วมกับงานบัณฑิตศึกษา และ งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการสืบค้นข้อมูล การเลือกวารสาร และการใช้โปรแกรมช่วยเหลือเพื่อการตีพิมพ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในวันที่ 3 มีนาคม 2559 และได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากคณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์