ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่อง"ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร" ณ บ้านหนองโข่ย ตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 24 เมษายน 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง "ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร" แก่เกษตรกร ณ บ้านหนองโข่ย ตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ กาญจนา นาถะพินธุ และคณะ ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้รับงบประมาณจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายกเทศมนตรีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว จาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โพสต์โดย : Deknoikung Kung