ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดอบรมให้ความรู้ชาวบ้าน อสม. เรื่อง"การวิเคราะห์และควบคุมอันตรายในกระบวนการประกอบอาหาร" ณ บ้านหนองแวง ตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 25 เมษายน 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม และคณะ ได้จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การวิเคราะห์และควบคุมอันตรายในกระบวนการประกอบอาหาร” แก่ชาวบ้าน อสม. บ้านหนองแวง ตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ "การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาหารในครัวเรือนชนบท ด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อการควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ อบต. ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น" ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองนายก อบต.ท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าวด้วย

ภาพ/ข่าว จาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โพสต์โดย : Deknoikung Kung