ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์แลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศเวียดนาม

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Faculty of Public Health, Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 19-27 เมษายน 2560 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับงานพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะสาธารณสุขศาสตร์ Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 10 คน จากทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาเอกคู่ฯ นักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เช่น กิจกรรมเข้าร่วมชั้นเรียนกับนักศึกษาเวียดนาม กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม กิจกรรมศึกษาดูงานในหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาหาร การแสดงทางวัฒนธรรม และกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ ตลอดระยะเวลา 9 วัน 

ครั้งที่ 5 แล้วที่นักศึกษาระดับปริญญา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Faculty of Public Health, Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดี เพราะนอกจากนักศึกษาจะได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาแล้ว ยังได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 2nd ASEAN Health Impact Assessment และร่วมพิธีเฉลิมฉลอง 60 ปี ของมหาวิทยาลัยเว้ ประเทศเวียดนามด้วย ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากรองอธิการบดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษาของ Hue University of Medicine and Pharmacy

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาของทั้งสองสถาบันให้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งด้านวิชาการ ภาษา  วัฒนธรรม ของกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วย

ภาพกิจกรรม

ภาพข่าวจาก : นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์, รายงานข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์