ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการจัดประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. – 2 พ.ค. 60

ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. - 2 พ.ค. 60 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมโดย คณบดี ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ และรองฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ศ.สุพรรณี พรหมเทศ จัดประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ และร่วมหารือกับทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านการวิจัย พร้อมทั้งพบปะศิษย์เก่าระดับดุษฎีบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิตได้ชื่นชมศิษย์เก่าของคณะ ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับองค์กร