ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดกิจกรรม “เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์”ประจำปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรม เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อมอบรางวัลและแสดงความชื่นชมยินดี ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิจัย มข. กับนโยบาย Thailand 4.0” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากร พร้อมทั้งเสวนาเรื่อง “SDG กับ 4.0”

   

ภาพบรรยากาศผู้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์

ภาพ/ข่าว โดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร, รายงานข่าวโดย : อรวรรณ ดีสุรกุล