ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ลงพื้นที่เป้าหมายภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขฯ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ หมู่บ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นำโดย ศ.ดร.สุพรรณี พรหมเทศรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะ ร่วมกับ ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่บ้านโต้น อำเภอพระยืน ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขฯ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหารือในการหาประเด็นปัญหาและความต้องการกับ นายสุพจนฺ์ บุดดาน้อยผอ.รพ.สต.บ้านโต้น และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข โดยมีความต้องการด้านฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อการดูแลด้านสุขภาพและสาธารณสุขของชุมชนบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

โพสต์ข่าวจาก: Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย: Deknoikung Kung (อรวรรณ ดีสุรกุล)

 

 

โพสต์ข่าวจาก: Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย: Deknoikung Kung (อรวรรณ ดีสุรกุล)