ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติให้กับบุคลากรจากต่างประเทศภายใต้โครงการ International Faculties Development Seminar (IFDS) ในหัวข้อ Community –Base Approaches to Healthcare: Thailand as a Case Study ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ในการสัมมนาดังกล่าวมีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐเข้าร่วมจำนวน 4 คน ซึ่งกิจกรรมตลอด 9 วันมีทั้งการบรรยายทางวิชาการ การลงพื้นที่ศึกษาดูงานในโรงพยาบาลระดับต่างๆ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลระดับอำเภอ และโรงพยาบาลระดับจังหวัด และการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เดชสารการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการสัมมนา

รายงานข่าวโดย: ผุสดี ไกยวงศ์