ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดอบรมด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ให้แก่บุคลากรจากประเทศเมียนมาร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยจากประเทศเมียนมาร์ เรื่อง “การประเมินคุณภาพการศึกษา” ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก World Health Organization การจัดอบรมดังกล่าวมีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยของประเทศเมียนมาร์เข้าร่วม จำนวน 2 คน ได้แก่ Mrs. Mya Thandar และ Mrs. Kyi Kyi Min จาก University of Public Health โอกาสนี้โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว

รายงานข่าวโดย: ผุสดี ไกยวงศ์