ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

นักศึกษาจากประทศเยอรมันเข้าแลกเปลี่ยนด้านวิจัย

มิถุนายน 2560 นักศึกษาชาวเยอรมัน จำนวน 2 คน คือ Ms. Camen Ortloff  และ Ms. Melanie Dell’ Oro จาก Potsdam University เข้าร่วมแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและลงพื้นที่ศึกษาเรื่อง การกินแมลงของคนไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางวิชาการด้านโภชนศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Potsdam University ประเทศเยอรมัน นักศึกษาทั้งสองคนจะศึกษาวิจัยในหัวข้อข้างต้นที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยมี สาขาบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ และโภชนาการ เป็นที่ปรึกษาตลอดโครงการ

รายงานข่าวโดย: ผุสดี ไกยวงศ์