ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

นักศึกษาจาก School of Public Health, Harvard Medical School แลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ Miss Xiaojing Xing นักศึกษาระดับปริญญาโท จาก  School of Public Health, Harvard Medical School ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัย ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งได้เดินทางมาเรียนรู้เบื้องต้นในการศึกษาวิจัย ระหว่างวันที่ 3-10 กรกฎาคม 2560 โดยมี รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ เป็นที่ปรึกษา และได้เดินทางไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลศึกษาวิจัยที่ Mea Tao Clinic อ. แม่สอด จ. ตาก ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Harvard Medical School แม่ตาวคลินิก และ International Rescue Committee

 ภาพ/ข่าว โดย: ผุสดี ไกยวงษ์