ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้อนรับ อาคันตุกะจาก Mea Tao Clinic

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำ Dr. Cynthia Maung ผู้อำนวยการ Mea Tao Clinic และคณะ เข้าพบและหารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้บริหารของคณะวิชาต่างๆ ซึ่งประเด็นสำคัญในการหารือครั้งนี้ คือการร่วมกันหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ และการจัดการศึกษาที่เท่าเทียม ให้แก่นักเรียนในศูนย์ Children Development Center (CDC) อ. แม่สอด จ. ตาก ซึ่งในโอกาสดังกล่าวได้นำนักเรียนจำนวน 2 คน เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ   ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นประธานต้อนรับ โดยมีคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  เข้าร่วมต้อนรับและหารือความร่วมมือในอนาคต

ภาพ/ข่าว โดย: ผุสดี ไกยวงษ์