ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัด Lunch Talk กับคณะนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารสุขศาสตร์ และ รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรม Lunch Talk ให้กับคณะนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 6 คน ซึ่งได้เข้าศึกษาในหลักสูตร Community Public Health ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา คือภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม 2560 กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมแนะนำตัว พูดคุย แลกเปลี่ยน ระหว่างคณาจารย์ ผู้บริหารและนักศึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาชาวต่างประเทศ ในการเข้ามาเรียนที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำไปปรับปรุงการเรียนการสอน การให้บริการต่อไป

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์