ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่อำเภอน้ำพอง ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ในชุมชน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เดช สารการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ประสานงานโครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง คณาจารย์ และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ลงพื้นที่ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง ให้แก่ชุมชน ซึ่งเป็นการคัดกรองให้กับผู้ที่มีอายุระหว่าง 45-74 ปี จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านกุดกว้าง บ้านฟากพอง บ้านหนองอ้อน้อย และบ้านแสงจันทร์ ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560

กิจกรรมในเช้าวันดังกล่าว มีการชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต และตรวจคัดกรองโดยใช้ชุดตรวจมะเร็งลำไส้ และชุดตรวจพยาธิใบไม้ในตับ  ในการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง ในอำเภอน้ำพองได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพอง เจ้าหน้าที่เทศบาลกุดน้ำใส ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และสมาชิกชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้าน โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง เป็นโครงการ 6 ปี ซึ่งจะใช้ชุดตรวจมะเร็งลำไส้ ซึ่งเป็นกลุ่มศึกษาจำนวน 10,000 ราย และชุดตรวจพยาธิใบไม้ในตับหรือกลุ่มควบคุมอีก  จำนวน 10,000 ชุด รวม 20,000 ราย

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการวิจัยเชิงทดลองระดับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/ลำไส้ตรงในระดับชุมชน ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น National Taiwan University Taipei Medical University ประเทศไต้หวัน โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลอำเภอน้ำพอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 18 แห่ง ในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น