ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับอาคันตุกะจากประเทศนิวซีแลนด์

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ ต้อนรับอาคันตุกะจาก Auckland University และ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ ได้แก่ Ms. Karen Dorrian, Mr. Jeff Howe, Mr. Bryan Read, และ Dr. Bridget Kool คณะดังกล่าวได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมคณะสาธารณสุขศาสตร์ และเข้าหารือกับผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต

ภาพประกอบ/รายงานข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์