ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

อาคันตุกะจาก Charles Sturt University ประเทศออสเตรเลีย เข้าพบผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 ผศ.ดร.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ นำ Prof. Boyen Huang อาจารย์จาก Charles Sturt University ประเทศออสเตรเลีย เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์

ภาพ/ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์