ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา CIEE จากประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ Council on International Educational Exchange (CIEE) จำนวน 10 คน จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนในหลักสูตร Community Public Health ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสุขภาพ การให้บริการด้านสุขภาพของหน่วยงานด้านสาธารณสุขของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้ลงพื้นที่เรียนรู้การศึกษาชุมชน และการให้บริการด้านสุขภาพในระดับชุมชน รวมถึงการเก็บข้อมูล ศึกษาวิจัยในชุมชนด้วย 

ภาพ/ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์