ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เชิญคณาจารย์จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6

 

      โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ได้จัดทำโครงการเพิ่มพูนทักษะการทำงานวิจัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทำงานวิจัยให้แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้เชิญคณาจารย์จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ นำโดย ผศ.ดร.เชษฐา งามจรัส, ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม และ อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย เป็นวิทยากรในการบรรยาย หัวข้อ ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ,การสืบค้นรายงานวิจัย,การคำนวณขนาดตัวอย่าง,การสุ่มตัวอย่างและหลักการสุ่มตัวอย่าง และการสร้างเครืองมือในการเก็บข้อมูล เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

 

ายงานข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย