ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการจัดเสวนา “นวัตวิจัยด้านสาธารณสุข” ครั้งที่ 2/2561 ในหัวข้อ “รู้เขา รู้เรา ในเรื่องการขอจริยธรรมการวิจัย”

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00-13.00 น. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณุสขศาสตร์ จัดเสวนา “นวัตวิจัยด้านสาธารณสุข” ครั้งที่ 2/2561 ในหัวข้อ “รู้เขา รู้เรา ในเรื่องการขอจริยธรรมการวิจัย” โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร รศ.นพ.สมเดช พินิจกุล และ ผศ.ดร.ภก.วิบูลย์ วัฒนนามกุล ดำเนินรายการ โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้น ส่งเสริม และสร้างบรรยากาศทางด้านการวิจัย เพื่อให้คณาจารย์ บุคตลากร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เพิ่มพูนประสบการณ์นำไปสู่การพัฒนาตนเองเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการและการศึกษาต่อ ต่อไป

รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ และ นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร ถ่ายภาพ