ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เชิญคณาจารย์จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6

 

      โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ได้จัดทำโครงการเพิ่มพูนทักษะการทำงานวิจัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทำงานวิจัยให้แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้เชิญคณาจารย์จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ นำโดย ผศ.ดร.เชษฐา งามจรัส, ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม และ อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย เป็นวิทยากรในการบรรยาย หัวข้อ ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ,การสืบค้นรายงานวิจัย,การคำนวณขนาดตัวอย่าง,การสุ่มตัวอย่างและหลักการสุ่มตัวอย่าง และการสร้างเครืองมือในการเก็บข้อมูล เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

 

ายงานข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย

 

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย “การพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยและสถิติ” ระยะที่ 2

      วันที่ 24 เมษายน 2561 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยและสถิติ” ระยะที่ 2 ซึ่งได้เชิญคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ นำโดย ผศ.ดร.เชษฐา งามจรัส, ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม และ อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย เป็นวิทยากรในการบรรยายแก่นักศึกษาแพทย์และบุคลากรของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับสถิติในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R

ายงานข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณาจารย์จาก 15 มหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงษ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณาจารย์ได้แก่ Assoc. Prof. John F. Smith และ Mr. Antony C. Kuster ร่วมต้อนรับคณาจารย์จำนวน 15 ท่าน จาก 15 มหาวิทยาลัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้ส่งนักศึกษามาแลกเปลี่ยนที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้โครงการ Council on International Educational Exchange (CIEE) ซึ่งคณาจารย์คณะดังกล่าวได้เข้าเยี่ยมชมอาคารเรียน ห้องสมุด และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงได้หารือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป

รายงานข่าวโดย : น.ส. ผุสดี ไกยวงษ์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา CIEE จากประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ Council on International Educational Exchange (CIEE) จำนวน 10 คน จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนในหลักสูตร Community Public Health ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสุขภาพ การให้บริการด้านสุขภาพของหน่วยงานด้านสาธารณสุขของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้ลงพื้นที่เรียนรู้การศึกษาชุมชน และการให้บริการด้านสุขภาพในระดับชุมชน รวมถึงการเก็บข้อมูล ศึกษาวิจัยในชุมชนด้วย 

ภาพ/ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติเข้าพบหารือการจัดหลักสูตรฝึกอบรม

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 นายพรทัต โพธินาม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ เข้าหารือกับผู้บริหารและคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่องการจัดหลักสูตรอบรมในระดับมหาวิทยาลัย สำหรับผู้เข้าอบรมทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมหารือ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล

ภาพ/ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

อาคันตุกะจาก Charles Sturt University ประเทศออสเตรเลีย เข้าพบผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 ผศ.ดร.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ นำ Prof. Boyen Huang อาจารย์จาก Charles Sturt University ประเทศออสเตรเลีย เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์

ภาพ/ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์