ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ ร่วมเสวนาในงาน 100 ปี Prof. Kung-Pei Chen ณ ประเทศไต้หวัน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมเวทีเสวนา ณ National Taiwan University ประเทศไต้หวัน ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ศาสตราจารย์ Kung-Pei Chen ผู้ก่อตั้ง Preventive Medicine และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของ Institute of Public Health at National Taiwan University ประเทศไต้หวันกว่า 17 ปี ซึ่งการประชุมวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560 และ รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ ในฐานะตัวแทนเครือข่ายทางวิชาการ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนในหัวข้อ Health Aging and New Roles of Primary Care Team ซึ่งในเวทีเสวนาดังกล่าวมีนักวิชาการที่เป็นตัวแทนจาก 4 ประเทศร่วมแลกเปลี่ยน ได้แก่ ประเทศไต้หวัน ญี่ปุ่น มาเลเซีย และประเทศไทย   

รายงานข่าวโดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Pannasastra University of Cambodia

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ ต้อนรับผู้บริหาร จาก Pannasastra University of Cambodia ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศกัมพูชา ซึ่งได้เดินทางมาประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต โดยมี Professor Dr. Vann Mak Yann  Professor Sombo Manara รองอธิการบดี คณาจารย์ และนักศึกษา การหารือดังกล่าวถือเป็นดำเนินไปด้วยดี ซึ่งคาดว่าจะการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงมีกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันระหว่าง Pannasastra University of Cambodia และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในอนาคตอันใกล้  

ภาพ/รายงานข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ เข้าร่วมประชุม AHLA General Assembly 2017 ณ ประเทศมาเลเซีย

รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม Asia Health Literacy Association or AHLA General Assembly 2017 อีกทั้งยังได้เข้าร่วม The 5th AHLA Conference ณ University of Malaya เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียร่วมกับคณาจารย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ และ รศ.เบญจา มุกตะพันธุ์ ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2560 ในโอกาสดังกล่าวได้มีการประกาศเปิดสำนักงาน AHLA ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเป็นทางการ และ รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ ยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองประธาน AHLA และได้มีการวางแผนการจัดประชุมวิชาการ AHLA ครั้งที่ 6 ที่ประเทศไต้หวัน ในปี พ.ศ. 2561 และครั้ง ที่ 7 ในปี พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานข่าวโดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์

 

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับกรมควบคุมโรค โดยสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.)

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ นำโดย ศ.ดร.มาลินี เหล่าไพบูลย์ ผศ.ดร.เชษฐา งามจรัส และ ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม โดยได้เกียรติรับเชิญจากกรมควบคุมโรค โดยสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.) ให้เป็นวิทยากรบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ของกรมควบคุมโรค เรื่อง “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน (Systematic Review and Meta-Analysis)" ในระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา1 โรงแรมริเวอร์โรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี

รายงานข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับอาคันตุกะจากประเทศนิวซีแลนด์

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ ต้อนรับอาคันตุกะจาก Auckland University และ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ ได้แก่ Ms. Karen Dorrian, Mr. Jeff Howe, Mr. Bryan Read, และ Dr. Bridget Kool คณะดังกล่าวได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมคณะสาธารณสุขศาสตร์ และเข้าหารือกับผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต

ภาพประกอบ/รายงานข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

ผู้อำนวยการ USAC หารือความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับคณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 Dr. Alyssa Nota CEO หรือ President of USAC (University Studies Abroad Consortium) พร้อมด้วย คุณฉายดรุณ ทิพวรรณ ผู้อำนวยการโครงการยูแสคประเทศไทย เข้าพบ รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อหารือสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ และการดูแลนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งปัจจุบันโครงการยูแสค มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีนโยบายขยายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอนาคตอันใกล้ 

รายงานข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์