ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ เข้าร่วมประชุม AHLA General Assembly 2017 ณ ประเทศมาเลเซีย

รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม Asia Health Literacy Association or AHLA General Assembly 2017 อีกทั้งยังได้เข้าร่วม The 5th AHLA Conference ณ University of Malaya เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียร่วมกับคณาจารย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ และ รศ.เบญจา มุกตะพันธุ์ ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2560 ในโอกาสดังกล่าวได้มีการประกาศเปิดสำนักงาน AHLA ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเป็นทางการ และ รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ ยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองประธาน AHLA และได้มีการวางแผนการจัดประชุมวิชาการ AHLA ครั้งที่ 6 ที่ประเทศไต้หวัน ในปี พ.ศ. 2561 และครั้ง ที่ 7 ในปี พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานข่าวโดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์

 

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับกรมควบคุมโรค โดยสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.)

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ นำโดย ศ.ดร.มาลินี เหล่าไพบูลย์ ผศ.ดร.เชษฐา งามจรัส และ ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม โดยได้เกียรติรับเชิญจากกรมควบคุมโรค โดยสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.) ให้เป็นวิทยากรบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ของกรมควบคุมโรค เรื่อง “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน (Systematic Review and Meta-Analysis)" ในระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา1 โรงแรมริเวอร์โรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี

รายงานข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับอาคันตุกะจากประเทศนิวซีแลนด์

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ ต้อนรับอาคันตุกะจาก Auckland University และ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ ได้แก่ Ms. Karen Dorrian, Mr. Jeff Howe, Mr. Bryan Read, และ Dr. Bridget Kool คณะดังกล่าวได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมคณะสาธารณสุขศาสตร์ และเข้าหารือกับผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต

ภาพประกอบ/รายงานข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

ผู้อำนวยการ USAC หารือความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับคณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 Dr. Alyssa Nota CEO หรือ President of USAC (University Studies Abroad Consortium) พร้อมด้วย คุณฉายดรุณ ทิพวรรณ ผู้อำนวยการโครงการยูแสคประเทศไทย เข้าพบ รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อหารือสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ และการดูแลนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งปัจจุบันโครงการยูแสค มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีนโยบายขยายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอนาคตอันใกล้ 

รายงานข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่อำเภอน้ำพอง ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ในชุมชน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เดช สารการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ประสานงานโครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง คณาจารย์ และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ลงพื้นที่ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง ให้แก่ชุมชน ซึ่งเป็นการคัดกรองให้กับผู้ที่มีอายุระหว่าง 45-74 ปี จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านกุดกว้าง บ้านฟากพอง บ้านหนองอ้อน้อย และบ้านแสงจันทร์ ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560

กิจกรรมในเช้าวันดังกล่าว มีการชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต และตรวจคัดกรองโดยใช้ชุดตรวจมะเร็งลำไส้ และชุดตรวจพยาธิใบไม้ในตับ  ในการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง ในอำเภอน้ำพองได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพอง เจ้าหน้าที่เทศบาลกุดน้ำใส ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และสมาชิกชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้าน โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง เป็นโครงการ 6 ปี ซึ่งจะใช้ชุดตรวจมะเร็งลำไส้ ซึ่งเป็นกลุ่มศึกษาจำนวน 10,000 ราย และชุดตรวจพยาธิใบไม้ในตับหรือกลุ่มควบคุมอีก  จำนวน 10,000 ชุด รวม 20,000 ราย

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการวิจัยเชิงทดลองระดับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/ลำไส้ตรงในระดับชุมชน ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น National Taiwan University Taipei Medical University ประเทศไต้หวัน โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลอำเภอน้ำพอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 18 แห่ง ในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัด Lunch Talk กับคณะนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารสุขศาสตร์ และ รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรม Lunch Talk ให้กับคณะนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 6 คน ซึ่งได้เข้าศึกษาในหลักสูตร Community Public Health ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา คือภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม 2560 กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมแนะนำตัว พูดคุย แลกเปลี่ยน ระหว่างคณาจารย์ ผู้บริหารและนักศึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาชาวต่างประเทศ ในการเข้ามาเรียนที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำไปปรับปรุงการเรียนการสอน การให้บริการต่อไป

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ