ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้อนรับ อาคันตุกะจาก Mea Tao Clinic

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำ Dr. Cynthia Maung ผู้อำนวยการ Mea Tao Clinic และคณะ เข้าพบและหารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้บริหารของคณะวิชาต่างๆ ซึ่งประเด็นสำคัญในการหารือครั้งนี้ คือการร่วมกันหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ และการจัดการศึกษาที่เท่าเทียม ให้แก่นักเรียนในศูนย์ Children Development Center (CDC) อ. แม่สอด จ. ตาก ซึ่งในโอกาสดังกล่าวได้นำนักเรียนจำนวน 2 คน เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ   ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นประธานต้อนรับ โดยมีคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  เข้าร่วมต้อนรับและหารือความร่วมมือในอนาคต

ภาพ/ข่าว โดย: ผุสดี ไกยวงษ์

 

นักศึกษาจาก School of Public Health, Harvard Medical School แลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ Miss Xiaojing Xing นักศึกษาระดับปริญญาโท จาก  School of Public Health, Harvard Medical School ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัย ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งได้เดินทางมาเรียนรู้เบื้องต้นในการศึกษาวิจัย ระหว่างวันที่ 3-10 กรกฎาคม 2560 โดยมี รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ เป็นที่ปรึกษา และได้เดินทางไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลศึกษาวิจัยที่ Mea Tao Clinic อ. แม่สอด จ. ตาก ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Harvard Medical School แม่ตาวคลินิก และ International Rescue Committee

 ภาพ/ข่าว โดย: ผุสดี ไกยวงษ์

 

 

นักศึกษาจากประทศเยอรมันเข้าแลกเปลี่ยนด้านวิจัย

มิถุนายน 2560 นักศึกษาชาวเยอรมัน จำนวน 2 คน คือ Ms. Camen Ortloff  และ Ms. Melanie Dell’ Oro จาก Potsdam University เข้าร่วมแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและลงพื้นที่ศึกษาเรื่อง การกินแมลงของคนไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางวิชาการด้านโภชนศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Potsdam University ประเทศเยอรมัน นักศึกษาทั้งสองคนจะศึกษาวิจัยในหัวข้อข้างต้นที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยมี สาขาบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ และโภชนาการ เป็นที่ปรึกษาตลอดโครงการ

รายงานข่าวโดย: ผุสดี ไกยวงศ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติให้กับบุคลากรจากต่างประเทศภายใต้โครงการ International Faculties Development Seminar (IFDS) ในหัวข้อ Community –Base Approaches to Healthcare: Thailand as a Case Study ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ในการสัมมนาดังกล่าวมีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐเข้าร่วมจำนวน 4 คน ซึ่งกิจกรรมตลอด 9 วันมีทั้งการบรรยายทางวิชาการ การลงพื้นที่ศึกษาดูงานในโรงพยาบาลระดับต่างๆ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลระดับอำเภอ และโรงพยาบาลระดับจังหวัด และการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เดชสารการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการสัมมนา

รายงานข่าวโดย: ผุสดี ไกยวงศ์

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดอบรมด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ให้แก่บุคลากรจากประเทศเมียนมาร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยจากประเทศเมียนมาร์ เรื่อง “การประเมินคุณภาพการศึกษา” ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก World Health Organization การจัดอบรมดังกล่าวมีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยของประเทศเมียนมาร์เข้าร่วม จำนวน 2 คน ได้แก่ Mrs. Mya Thandar และ Mrs. Kyi Kyi Min จาก University of Public Health โอกาสนี้โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว

รายงานข่าวโดย: ผุสดี ไกยวงศ์

 

 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ลงพื้นที่เป้าหมายภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขฯ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ หมู่บ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นำโดย ศ.ดร.สุพรรณี พรหมเทศรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะ ร่วมกับ ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่บ้านโต้น อำเภอพระยืน ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขฯ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหารือในการหาประเด็นปัญหาและความต้องการกับ นายสุพจนฺ์ บุดดาน้อยผอ.รพ.สต.บ้านโต้น และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข โดยมีความต้องการด้านฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อการดูแลด้านสุขภาพและสาธารณสุขของชุมชนบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

โพสต์ข่าวจาก: Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย: Deknoikung Kung (อรวรรณ ดีสุรกุล)

 

 

โพสต์ข่าวจาก: Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย: Deknoikung Kung (อรวรรณ ดีสุรกุล)

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ