ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดกิจกรรม “เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์”ประจำปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรม เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อมอบรางวัลและแสดงความชื่นชมยินดี ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิจัย มข. กับนโยบาย Thailand 4.0” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากร พร้อมทั้งเสวนาเรื่อง “SDG กับ 4.0”

   

ภาพบรรยากาศผู้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์

ภาพ/ข่าว โดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร, รายงานข่าวโดย : อรวรรณ ดีสุรกุล

 

 

 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการจัดประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. – 2 พ.ค. 60

ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. - 2 พ.ค. 60 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมโดย คณบดี ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ และรองฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ศ.สุพรรณี พรหมเทศ จัดประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ และร่วมหารือกับทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านการวิจัย พร้อมทั้งพบปะศิษย์เก่าระดับดุษฎีบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิตได้ชื่นชมศิษย์เก่าของคณะ ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับองค์กร

คณะสาธารณสุขศาสตร์แลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศเวียดนาม

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Faculty of Public Health, Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 19-27 เมษายน 2560 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับงานพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะสาธารณสุขศาสตร์ Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 10 คน จากทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาเอกคู่ฯ นักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เช่น กิจกรรมเข้าร่วมชั้นเรียนกับนักศึกษาเวียดนาม กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม กิจกรรมศึกษาดูงานในหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาหาร การแสดงทางวัฒนธรรม และกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ ตลอดระยะเวลา 9 วัน 

ครั้งที่ 5 แล้วที่นักศึกษาระดับปริญญา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Faculty of Public Health, Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดี เพราะนอกจากนักศึกษาจะได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาแล้ว ยังได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 2nd ASEAN Health Impact Assessment และร่วมพิธีเฉลิมฉลอง 60 ปี ของมหาวิทยาลัยเว้ ประเทศเวียดนามด้วย ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากรองอธิการบดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษาของ Hue University of Medicine and Pharmacy

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาของทั้งสองสถาบันให้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งด้านวิชาการ ภาษา  วัฒนธรรม ของกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วย

ภาพกิจกรรม

ภาพข่าวจาก : นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์, รายงานข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดอบรมให้ความรู้ชาวบ้าน อสม. เรื่อง"การวิเคราะห์และควบคุมอันตรายในกระบวนการประกอบอาหาร" ณ บ้านหนองแวง ตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 25 เมษายน 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม และคณะ ได้จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การวิเคราะห์และควบคุมอันตรายในกระบวนการประกอบอาหาร” แก่ชาวบ้าน อสม. บ้านหนองแวง ตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ "การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาหารในครัวเรือนชนบท ด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อการควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ อบต. ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น" ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองนายก อบต.ท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าวด้วย

ภาพ/ข่าว จาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โพสต์โดย : Deknoikung Kung

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่อง"ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร" ณ บ้านหนองโข่ย ตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 24 เมษายน 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง "ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร" แก่เกษตรกร ณ บ้านหนองโข่ย ตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ กาญจนา นาถะพินธุ และคณะ ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้รับงบประมาณจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายกเทศมนตรีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว จาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โพสต์โดย : Deknoikung Kung

 

 

ศูนย์ EARTH โครงการวิจัยท้าทายไทย : การจัดระบบสุขาภิบาลเพื่อกำจัดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ

วันที่ 3-5 เมษายน 2560 ศูนย์ EARTH โครงการวิจัยท้าทายไทย : การจัดระบบสุขาภิบาลเพื่อกำจัดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma Screening and Care Program: CASCAP) โดย อ.ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ นางกรุณา โสฬสจินดา และ นางสาวพัชรีญา ใจภักดี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างฐานข้อมูลการจัดการสิ่งปฏิกูล” ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้นำชุมชน ในตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนครจำนวน 50 คน พร้อมทั้งสำรวจข้อมูลสภาพปัจจุบันการจัดการสิ่งปฏิกูล เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดการสิ่งปฏิกูลในระดับครัวเรือน และชุมชน โดย ท่านนายกวรินทร์ ตะประชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ และขอขอบคุณ หัวหน้าบุญนาค แพงชาติ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ผอ.เจริญชัย ศิริคุณ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร และ ผอ.สุรัตน์ ปู่ทับหนู ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำข่า ตำบลนาตาล ที่ได้กรุณาร่วมในการให้ข้อมูลการจัดการสิ่งปฏิกูลในภาพรวมของจังหวัดและของพื้นที่ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม


ภาพ/ข่าว จาก : Page Facebook ศูนย์ EARTH PH KKU, แจ้งข่าวโดย : อรวรรณ ดีสุรกุล

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ