ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการการถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่นในการจัดการยูโทฟิเคชั่นใน บึงหนองโคตร เรื่องประสิทธิผลและความยั่งยืนของการจัดการด้วย Al สำหรับการฟื้นฟูทะเลสาบ

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการการถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่นในการจัดการยูโทฟิเคชั่นในบึงหนองโคตร เรื่องประสิทธิผลและความยั่งยืนของการจัดการ ด้วย Al สำหรับการฟื้นฟูทะเลสาบ โดยมี ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และอาจารย์แอนโทนี คัสเธอร์ ได้นำเสนอความก้าวหน้าล่าสุดในหัวข้อนวัตกรรมการใช้ตะกอนดินประปาดัดแปลงในการจัดการยูโทฟิเคชั่น โดยมีเครือข่ายคณะทำงานบ้านเป็ดเข้าร่วมเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำเสียบึงหนองโคตร ได้แก่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10ผู้อำนวยการกองฝึกอบรมภูมิภาค 2 (กฝภ.2) และทีมงาน

ภาพบรรยากาศในงาน

   

ภาพ ข่าวโดย/ ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ออกให้บริการวิชาการ การจัดการและแก้ไขปัญหายูโทฟิเคชั่นในแหล่งน้ำ ณ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ได้รับเชิญให้เข้าพบกับผู้บริหารชุดใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อให้คำปรึกษาและวางแผนร่วมกันในการแก้ปัญหายูโทฟิเคชั่น โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายชัชวาล ธีรภานุ (นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด) นายมนตรี  สุพรหมอินทร์ (ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) นายจุลพล  มงคลสินธุ์  และทีมงานอีกหลายท่าน เป้าหมายของการประชุมครั้งนี้คือ ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ จะจัดทำโครงการศึกษาเบื้องต้นเพื่อใช้สำหรับออกแบบและคำนวณการใช้สารส้มในการแก้ไขปัญหา โดยทางเทศบาลจะร่วมมือด้านกำลังคนในการศึกษาเบื้องต้นและจะเสนองบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างเต็มรูปแบบ และจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมนี้

ภาพข่าวโดย นายจุลพล  มงคลสินธุ์
เขียนข่าวโดย นายไพทูลย์ น้อยวังหิน

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมประชุมหารือด้านการสร้างอาคารแพทย์แผนไทย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมหารือด้านการสร้างอาคารแพทย์แผนไทย และหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาสถานวิจัยและและบริการการแพทย์แผนไทย การวิจัยสมุนไพรต่างๆ เพื่อประโยชน์ด้านการแพทย์ รวมไปถึงความร่วมมือการสนับสนุนการบริการทางการศึกษา วิชาการ และวิจัย ความร่วมมือทางวิชาการต่างๆ ณ ห้องประขุมสมบัติ ชัยเพ็ชร ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์

ภาพกิจกรรม

 

ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์, เอกฤทธิ์ ปทุมพร รายงานข่าว

 

รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู เป็นวิทยากรใน โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ จากฝุ่นPM2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น

    ปัญหาฝุ่นPM2.5 ในจังหวัดขอนแก่น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน อยู่ในขั้นรุ่นแรงที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ เอกชน ไม่สามารถอยู่นิ่งอีกต่อไปได้ ต้องช่วยกันหาแนวทางแก้ไขเร่งด่วน  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า จัดประชุมร่างมติโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ จากฝุ่น PM2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น

    หลังจากผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงทะเบียนเสร็จ นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ เลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงษ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล  เป็นประธานพิธี ในกิจกรรม หลังจากนั้นมีการบรรยายพิเศษ “นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือในการแก้ปัญหา มลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM2.5” โดย ผศ.ทพ.ดร.วีระศักดิ์ พุทธาศรี  รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

    พร้อมมีการนำเสนอสถานการณ์ปัญหา และร่างมติการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM2.5 จังหวัดขอนแก่น โดย รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับดร.พรเพ็ญ โสมาบุตร กลุ่มวิจัยความอยู่ดี มีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความเห็นต่อร่างมติการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นPM2.5 จังหวัดขอนแก่น กลุ่มที่ 1 ประเด็นการจัดการแหล่งกำเนิด อาจารย์กัญยารัตน์ โคตรภูเขียว คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณสุธาสินี ดิลกกัลยากุล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอนแก่น เป็นผู้ดูแล กลุ่มที่ 2 ประเด็นเฝ้าระวังเชิงรุก  คุณวาทินี จันทร์เจริญ คุณปิยมาภรณ์ ดวงมนตรี  ศูนย์อนามัยที่ 7 เป็นผู้ดูแล  กลุ่มที่ 3 ประเด็นการเสนอรูปแบบการจัดการที่ดี อาจารย์จิระนันท์ พากเพียร และคุณวรนุช จันทะบูรณ์ กลุ่มวิจัยความอยู่ดี มีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดูแล

    ภาคบ่ายเป็นการนำเสนอผลการแสดงความคิดเห็นต่อร่างมติการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM2.5 ของคณะทำงานวิชาการ  และการนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อน และหนุนเสริมประเด็นการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากPM2.5 โดยนายณัฐพงศ์ โพธิ์วัฒนชัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

    ทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกัน ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นPM2.5 จังหวัดขอนแก่น ต้องได้รับการแก้ไขไปในทางที่ดีขึ้นในเร็ววันอย่างแน่นอน

ข่าวโดย : รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู / รายงานข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 จังหวัดสกลนคร

    เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสกลนคร ได้จัด การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายวิชาญ แท่นหิน ปภ.สกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้ร่วมอบรมครั้งนี้กว่า 200 คน

    โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้   รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมด้วยคณะ น.ส.สาหร่าย ซื่อตรง ผู้ช่วยนักวิจัย และนายศักดิ์สิทธิ์ ผลภิญโญ นักศึกษาปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นวิทยากรร่วมโครงการฝึกอบรมฯ

    ในการฝึกอบรมภาคเช้ามีการบรรยายเรื่อง การแก้ไข ปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ สกุลคู และภาคบ่ายมีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อระดมความคิดทำ Workshop และนำเสนอ  แนวทางการแก้ไข/ป้องกันการเกิดไฟป่า หมอกควัน และ PM2.5 จ.สกลนคร ซึ่งเป็นการ ร่วมกันหาทางออกแบบการมีส่วนร่วมจากคนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงปัญหาการป้องกันไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้กับผู้เข้ารับการฝึกได้ตระหนักถึงภัยของไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5 และเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความปลอดภัยในการภัยดังกล่าว ก่อให้เกิดการลดลงของไฟป่า รวมทั้งการเผาในที่โล่ง รวมทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ตามคำที่ว่า  ”อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

                         

ข่าวโดย : รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู / รายงานข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

คณาจารย์จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวสถิติ) สาขาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ออกให้บริการวิชาการเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ

ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม และ ผศ.ดร.เชษฐา งามจรัส คณาจารย์จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวสถิติ) สาขาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.
โดยได้รับเชิญจากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ‘Systematic review and Meta-analysis’ ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ มข. (และผ่านระบบออนไลน์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.

ข่าวโดย : รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม, ศรศักดิ์ อุระ รายงานข่าว