ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้จบหลักสูตรประกาศนียบัตร “ฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุ (ELDERLY CAREGIVER)” รุ่นที่ 3 ทั้ง 30 ท่าน

วันที่ 16 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้จบหลักสูตรประกาศนียบัตร "ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Caregiver)" รุ่นที่ 3 ณ ห้อง AHALA อาคาร อรุณ จิรวัตน์กุล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้มอบฯ  โดยในรุ่นที่ 3 นี้ มีผู้จบหลักสูตรทั้งสิ้น 30 คน

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

อ.ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ นำนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 ร่วมการสัมมนา “รวมพลังเครือข่ายลุ่มน้ำชีตอนบน สานความร่วมมือ สู่สังคมสีเขียว”

วันที่ 15 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย อ.ดร.ฤทธิรงค์  จังโกฏิ นำนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 จำนวน 26 คน ในรายวิชา 512411 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เข้าร่วมการสัมมนา  “รวมพลังเครือข่ายลุ่มน้ำชีตอนบน สานความร่วมมือ สู่สังคมสีเขียว” ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จัดโดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเผยแพร่ผลการดำเนินงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบนสู่สาธารณะ และส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ตลอดจนเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานต้นแบบการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

กิจกรรมประกอบด้วย (1) แถลงการณ์ 1 ปี สถานการณ์การจัดการสิ่งแวดล้อมพื้นที่ ลุ่มน้ำชีตอนบน และความท้าทายต่อไป” (2) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ เมื่อคุณหมุนเวียน” และมอบสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กำจัดขยะถูกต้องตามหลักวิชาการ” (3) พิธีเชิดชูเกียรติพื้นที่ต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบน ประจำปี 2563 (4) กิจกรรมเสวนา Talk To Change เราปรับ...โลกเปลี่ยน “YOU CAN DO” (5) Esan Green talk EP 5 “การจัดการขยะที่ต้นทางโดยชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน” โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และหนองบัวลำภู เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 หน่วยงานภาคเอกชน และโครงการ “วน” รวม ประมาณ 250 คน

ที่มาของข้อมูล: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 / อ.ดร.ฤทธิรงค์  จังโกฏิ

 

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Certificate for Caregiver รุ่นที่ 4

วันที่ 14 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Certificate for Caregiver โดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานจัดอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องตักศิลา อาคาร อรุณ จิรวัตน์กุล โดยได้แบ่งจัดอบรมทั้งหมดเป็น 4 รุ่นๆ ละ 50 คน โดยในรุ่นที่ 4 นี้ จัดอบรมระหว่างวันที่ 14 – 30 กันยายน 2563 มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 40 คน ช่วงระยะเวลาการอบรมดังกล่าวได้มีการจัดการเรียนการสอนและฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตเหตุการณ์จริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้สูงอายุต่อไป

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้จบหลักสูตรประกาศนียบัตร “ฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Caregiver)” รุ่นที่ 2 ทั้ง 33 ท่าน

วันที่ 2 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แด่ผู้จบอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร "ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Caregiver)" รุ่นที่ 2 ซึ่งมีผู้จบหลักสูตรฯ ทั้งสิ้น 33 คน

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้มอบฯ ทั้งนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดทั้งหมด 4 รุ่น ซึ่งยังอยู่ระหว่างการฝึกอบรมฯ เหลืออีก 2 รุ่น หากผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่  https://futureskill-newcareer.in.th/

หรือติดต่อสอบถาม รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ โทร 094-2954141, 043-424820

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Certificate for Caregiver รุ่นที่ 3

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Certificate for Caregiver” รุ่นที่ 3  โดยมี รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานการจัดอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องตักศิลา อาคาร อรุณ จิรวัตน์กุล โดยได้แบ่งจัดอบรมทั้งหมดเป็น 4 รุ่นๆ ละ 50 คน ในรุ่นที่ 3 นี้ จัดอบรมระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 17 กันยายน 2563 มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 47 คน ช่วงระยะเวลาการอบรมดังกล่าวได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและฝึกภาคปฏิบัติงาน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตเหตุการณ์จริงและเพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้สูงอายุต่อไป

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้จบหลักสูตร ประกาศนียบัตร “ฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Caregiver)” รุ่นที่ 1

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับผู้จบหลักสูตร ประกาศนียบัตร "ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Caregiver)" รุ่นที่ 1 โดยในรุ่นที่ 1 นี้มีผู้จบหลักสูตรทั้งสิ้น 21 คน
และในการอบรมหลักสูตรดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์ อยู่ระหว่างการอบรมรุ่นที่ 2 และอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครอีก 2 รุ่นคือ รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 หากผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมฯได้ที่  https://futureskill-newcareer.in.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ โทร. 094-2954141, 043-424820

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ