ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย “การพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยและสถิติ” ระยะที่ 2

      วันที่ 24 เมษายน 2561 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยและสถิติ” ระยะที่ 2 ซึ่งได้เชิญคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ นำโดย ผศ.ดร.เชษฐา งามจรัส, ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม และ อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย เป็นวิทยากรในการบรรยายแก่นักศึกษาแพทย์และบุคลากรของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับสถิติในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R

ายงานข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณาจารย์จาก 15 มหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงษ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณาจารย์ได้แก่ Assoc. Prof. John F. Smith และ Mr. Antony C. Kuster ร่วมต้อนรับคณาจารย์จำนวน 15 ท่าน จาก 15 มหาวิทยาลัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้ส่งนักศึกษามาแลกเปลี่ยนที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้โครงการ Council on International Educational Exchange (CIEE) ซึ่งคณาจารย์คณะดังกล่าวได้เข้าเยี่ยมชมอาคารเรียน ห้องสมุด และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงได้หารือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป

รายงานข่าวโดย : น.ส. ผุสดี ไกยวงษ์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา CIEE จากประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ Council on International Educational Exchange (CIEE) จำนวน 10 คน จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนในหลักสูตร Community Public Health ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสุขภาพ การให้บริการด้านสุขภาพของหน่วยงานด้านสาธารณสุขของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้ลงพื้นที่เรียนรู้การศึกษาชุมชน และการให้บริการด้านสุขภาพในระดับชุมชน รวมถึงการเก็บข้อมูล ศึกษาวิจัยในชุมชนด้วย 

ภาพ/ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติเข้าพบหารือการจัดหลักสูตรฝึกอบรม

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 นายพรทัต โพธินาม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ เข้าหารือกับผู้บริหารและคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่องการจัดหลักสูตรอบรมในระดับมหาวิทยาลัย สำหรับผู้เข้าอบรมทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมหารือ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล

ภาพ/ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

อาคันตุกะจาก Charles Sturt University ประเทศออสเตรเลีย เข้าพบผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 ผศ.ดร.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ นำ Prof. Boyen Huang อาจารย์จาก Charles Sturt University ประเทศออสเตรเลีย เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์

ภาพ/ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ ร่วมเสวนาในงาน 100 ปี Prof. Kung-Pei Chen ณ ประเทศไต้หวัน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมเวทีเสวนา ณ National Taiwan University ประเทศไต้หวัน ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ศาสตราจารย์ Kung-Pei Chen ผู้ก่อตั้ง Preventive Medicine และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของ Institute of Public Health at National Taiwan University ประเทศไต้หวันกว่า 17 ปี ซึ่งการประชุมวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560 และ รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ ในฐานะตัวแทนเครือข่ายทางวิชาการ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนในหัวข้อ Health Aging and New Roles of Primary Care Team ซึ่งในเวทีเสวนาดังกล่าวมีนักวิชาการที่เป็นตัวแทนจาก 4 ประเทศร่วมแลกเปลี่ยน ได้แก่ ประเทศไต้หวัน ญี่ปุ่น มาเลเซีย และประเทศไทย   

รายงานข่าวโดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์