ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่อำเภอน้ำพอง ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ในชุมชน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เดช สารการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ประสานงานโครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง คณาจารย์ และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ลงพื้นที่ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง ให้แก่ชุมชน ซึ่งเป็นการคัดกรองให้กับผู้ที่มีอายุระหว่าง 45-74 ปี จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านกุดกว้าง บ้านฟากพอง บ้านหนองอ้อน้อย และบ้านแสงจันทร์ ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560

กิจกรรมในเช้าวันดังกล่าว มีการชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต และตรวจคัดกรองโดยใช้ชุดตรวจมะเร็งลำไส้ และชุดตรวจพยาธิใบไม้ในตับ  ในการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง ในอำเภอน้ำพองได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพอง เจ้าหน้าที่เทศบาลกุดน้ำใส ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และสมาชิกชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้าน โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง เป็นโครงการ 6 ปี ซึ่งจะใช้ชุดตรวจมะเร็งลำไส้ ซึ่งเป็นกลุ่มศึกษาจำนวน 10,000 ราย และชุดตรวจพยาธิใบไม้ในตับหรือกลุ่มควบคุมอีก  จำนวน 10,000 ชุด รวม 20,000 ราย

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการวิจัยเชิงทดลองระดับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/ลำไส้ตรงในระดับชุมชน ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น National Taiwan University Taipei Medical University ประเทศไต้หวัน โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลอำเภอน้ำพอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 18 แห่ง ในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัด Lunch Talk กับคณะนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารสุขศาสตร์ และ รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรม Lunch Talk ให้กับคณะนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 6 คน ซึ่งได้เข้าศึกษาในหลักสูตร Community Public Health ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา คือภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม 2560 กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมแนะนำตัว พูดคุย แลกเปลี่ยน ระหว่างคณาจารย์ ผู้บริหารและนักศึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาชาวต่างประเทศ ในการเข้ามาเรียนที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำไปปรับปรุงการเรียนการสอน การให้บริการต่อไป

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้อนรับ อาคันตุกะจาก Mea Tao Clinic

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำ Dr. Cynthia Maung ผู้อำนวยการ Mea Tao Clinic และคณะ เข้าพบและหารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้บริหารของคณะวิชาต่างๆ ซึ่งประเด็นสำคัญในการหารือครั้งนี้ คือการร่วมกันหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ และการจัดการศึกษาที่เท่าเทียม ให้แก่นักเรียนในศูนย์ Children Development Center (CDC) อ. แม่สอด จ. ตาก ซึ่งในโอกาสดังกล่าวได้นำนักเรียนจำนวน 2 คน เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ   ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นประธานต้อนรับ โดยมีคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  เข้าร่วมต้อนรับและหารือความร่วมมือในอนาคต

ภาพ/ข่าว โดย: ผุสดี ไกยวงษ์

 

นักศึกษาจาก School of Public Health, Harvard Medical School แลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ Miss Xiaojing Xing นักศึกษาระดับปริญญาโท จาก  School of Public Health, Harvard Medical School ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัย ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งได้เดินทางมาเรียนรู้เบื้องต้นในการศึกษาวิจัย ระหว่างวันที่ 3-10 กรกฎาคม 2560 โดยมี รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ เป็นที่ปรึกษา และได้เดินทางไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลศึกษาวิจัยที่ Mea Tao Clinic อ. แม่สอด จ. ตาก ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Harvard Medical School แม่ตาวคลินิก และ International Rescue Committee

 ภาพ/ข่าว โดย: ผุสดี ไกยวงษ์

 

 

นักศึกษาจากประทศเยอรมันเข้าแลกเปลี่ยนด้านวิจัย

มิถุนายน 2560 นักศึกษาชาวเยอรมัน จำนวน 2 คน คือ Ms. Camen Ortloff  และ Ms. Melanie Dell’ Oro จาก Potsdam University เข้าร่วมแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและลงพื้นที่ศึกษาเรื่อง การกินแมลงของคนไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางวิชาการด้านโภชนศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Potsdam University ประเทศเยอรมัน นักศึกษาทั้งสองคนจะศึกษาวิจัยในหัวข้อข้างต้นที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยมี สาขาบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ และโภชนาการ เป็นที่ปรึกษาตลอดโครงการ

รายงานข่าวโดย: ผุสดี ไกยวงศ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติให้กับบุคลากรจากต่างประเทศภายใต้โครงการ International Faculties Development Seminar (IFDS) ในหัวข้อ Community –Base Approaches to Healthcare: Thailand as a Case Study ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ในการสัมมนาดังกล่าวมีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐเข้าร่วมจำนวน 4 คน ซึ่งกิจกรรมตลอด 9 วันมีทั้งการบรรยายทางวิชาการ การลงพื้นที่ศึกษาดูงานในโรงพยาบาลระดับต่างๆ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลระดับอำเภอ และโรงพยาบาลระดับจังหวัด และการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เดชสารการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการสัมมนา

รายงานข่าวโดย: ผุสดี ไกยวงศ์