ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนจัดเวทีเสวนาสำหรับนักศึกษารายวิชาการฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ และรายวิชาการปฏิบัติทางสาธารณสุขชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561

      วันที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 510 705 การฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการและรายวิชา 510 011 การปฏิบัติทางสาธารณสุขชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561 ได้จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติงานครั้งที่ 1 หลังจากที่นักศึกษาได้ลงพื้นที่ค้นหาปัญหาด้านสาธารณสุขของชุมชน ในวันนี้จึงเป็นเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอผลการค้นหาปัญหาดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนฯ ซักถามและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการด้านสาธารณสุขแบบบูรณาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ต่อไป

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารสุขศาสตร์, โพสต์โดย : บัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.