ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ จัดอบรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 เสริมทักษะนักศึกษา ชั้นปีที่ 4

      สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ISO 45001 (ISO/DIS 45001Occupational  Health and Safety Management System  เมื่อ วันที่ 26-27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องตักศิลา สำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ สาขาวิชาเอกคู่ อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่  จำนวน 114 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต ให้มีความรู้เข้าใจ และมีทักษะพื้นฐานในการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ISO 45001 (ISO/DIS 45001)  
      โดยได้รับเชิญวิทยากร อาจารย์วัฒนา พรมลาย ตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้แอนต์ เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส จำกัด และได้รับเกียรติจาก รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดโครงการฯ  รับผิดชอบและดำเนินโครงการฯ โดย ผศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล กีรติวรสกุล
อาจารย์ ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคลอาจารย์นัฐชานนท์ เขาราธ และ อาจารย์วรวรรณ ภูชาดา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพกิจกรรม

ข่าวโดย : สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย