ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. จัดงานอบรมสัมมนาวิชาการ “Seminar on Risk Assessment of Air Pollutants and Regulation of Pesticides”

      ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานอบรมสัมมนาเรื่อง “Seminar on Risk Assessment of Air Pollutants and Regulation of Pesticides ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ระดับนานชาติ Professor Dr. Herman Nybro Autrup, Professor Emeritus from Aarhus University, Denmark (Past President of Inter Union of Toxicology) and Adjunct Professor from the Chulabhorn Graduate College and Research Institute โดยให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสิ่งคุกคามต่อสุขภาพด้านมลพิษในบรรยากาศการทำงาน และมาตรฐานการควบคุมจากการรับสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชในปัจจุบัน
     ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวิชาการและการวิจัยทางพิษวิทยาในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นอกจากนี้ยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกระบวนการและงานวิจัยด้านพิษวิทยาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม แก่บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ   
      งานสัมมนาครั้งนี้นำโดย รองศาตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) รวมถึงคณาจารย์เข้าร่วมงาน และมีกิจกรรมสัมมนาโดยให้นักศึกษานำเสนอผลงานวิจัยและการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบและการศึกษาเชิงทดลอง ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในรูปแบบ Oral presentation ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อบรรยาย ได้แก่ การสัมผัส BTEX/ PAH การสัมผัสยาฆ่าหญ้าในเกษตรกรชนิด Glyphosate, Paraquat และการประเมินความเสี่ยงในผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานกลางแจ้ง ทั้งนี้ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกขอบคุณท่านวิทยากร

สามารถติดตามบรรยากาศการอบรมสัมมนาได้จากลิงค์ https://youtu.be/3yiGCaphom8 หรือกิจกรรมอื่นๆ จาก webpage ของหลักสูตรปริญญาโท วทม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ลิงค์ https://www.facebook.com/MscOccPHKKU/

ภาพบรรยากาศ

ภาพและข่าว : เว็บเพจหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น

Link : https://www.facebook.com/MscOccPHKKU/