ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

      สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ได้เข้าศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยของอาหาร การจัดการสิ่งแวดล้อม : น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล ณ บริษัท CPF จำกัด (อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี) โรงงานแปรรูปเนื้อไก่และอาหารแปรรูป

      ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศ ณ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง และการเฝ้าระวังคุณภาพมลพิษทางอากาศในบรรยากาศ ณ สำนักงานเขตราชเทวี สี่แยกพญาไท อนุสาวรีย์ชัย ต่อมาในช่วงบ่ายได้เข้าศึกษาดูงาน ด้านการกำจัดขยะชุมชนของ กทม.: โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้า เพื่อสิ่งแวดล้อม เขตหนองแขม

      และในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ได้เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง การติดตามตรวจสอบสารอินทรีย์ระเหยในดินและน้ำใต้ดิน ระบบบำบัดน้ำเสียและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ณ ศูนย์วิจัยฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดโครงการในครั้งนี้โดยมี รศ.ดร.วรางคณา  สังสิทธิสวัสดิ์ และ รศ.ดร. ดาริวรรณ  เศรษฐีธรรม เป็นผู้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในโครงการฯ ดังกล่าว

ภาพกิจกรรม

 
 

ข่าวโดย : นางสาวศศินา บุตรนคร นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม