ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

ชื่นชม น.ส.น้ำเพชร จำปาทอง ศิษย์เก่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ โอกาสที่เข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท ประจำปี 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ "น.ส.น้ำเพชร จำปาทอง" ศิษย์เก่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสได้รับ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท ประจำปี 2561 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอแสดงความชื่นชมและยินดีแก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ น.ส.น้ำเพชร จำปาทอง ได้แก่ ศ.ดร.มาลินี เหล่าไพบูลย์ และ รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย