ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ จัดโครงการอบรมสัมมนา น.ศ. ชั้นปีที่ 3-4 หัวข้อ “เมื่อโรงงานมีแต่หุ่นยนต์ (Robot) จป. จะปรับตัวอย่างไร”

      วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล และ อาจารย์วรวรรณ   ภูชาดา ร่วมกับ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด จัดโครงการอบรมสัมมนา ในหัวข้อ “เมื่อโรงงานมีแต่หุ่นยนต์ (Robot) จป. จะปรับตัวอย่างไร” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดโครงการฯ ทั้งนี้เป็นการจัดให้กับนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาสาขาเอกคู่ฯ ชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาปัจจุบันให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในยุคของ Thailand 4.0 ได้ และสามารถประยุกต์งานด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในสถานประกอบการที่มีการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานคนได้

 

ข่าวโดย : อาจารย์วรวรรณ ภูชาดา, เอกฤทธิ์ ปทุมพร ถ่ายภาพ