ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เดินทางประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยของไทย ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

      รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ เป็นตัวแทนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมด้วยคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น จาก วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) คณะวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และกองการต่างประเทศ เดินทางเข้าร่วมนิทรรศการหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยของไทยในเมียนมา ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันเสาร์ ที่ 28 เมษายน 2562 ณ โรงแรม Sule Shangri-La กรุงย่างกุ้ง และวันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2562 ณ โรงแรม Shwe Pyi Thar เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าไทยในเมียนมา (Association of Myanmar Alumni from Universities in Thailand - AMUT) และสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar - TBAM)

      การเดินทางครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยของไทย ภาคภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนนักศึกษา รวมถึงเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้ตอบข้อซักถามประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกคณะ/สาขา ที่เหมาะสม รวมถึงเป็นการเปิดตลาดหลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยในเมียนมาอีกด้วย

ภาพกิจกรรม

ขวัญหทัย/ข่าว