ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

ผลงานวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับประเทศ

หลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น ส่งเสริมอาจารย์และนักศึกษาเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ส.ป.อ. ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "Occupational Health & Industrial Hygiene Management System & Practice" จัดโดยสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นำโดยประธานหลักสูตรฯ รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง และกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล อ.วรวรรณ ภูชาดา พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาโทและปริญญา เข้าร่วมนำเสนอผลงานด้วยวาจาและนำเสนอแบบโปสเตอร์

งานประชุมครั้งนี้มีกิจกรรมทั้งการเสวนาวิชาการหัวข้อต่างๆ ซึ่ง รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง อุปนายกฝ่ายวิชาการร่วมเสวนาในหัวข้อ “บุคลกรด้าน OH&S ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัญญาประดิษฐ์อย่างไร” นอกจากนี้ นายกสมาคมฯ รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ นำเสนอในหัวข้อ “Occupational Health Service” และที่ปรึกษาสมาคม รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Integrated Management System (IMS): ISO9001& 14001& 45001”

ผลงานของนักศึกษาปริญญาเอกภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ได้รับรางวัลจากการนำเสนอ 2 คน ได้แก่

1. นางสาวอุมากร ธงสันเทียะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการนำเสนอด้วยวาจา (Best Oral Presentation-second Place)

2. นางสาวณฤดี พูลเกษม ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Best Poster Presentation)

นอกจากนี้นักศึกษาปริญญาโทที่นำเสนอด้วยวาจา ได้แก่ นางสาวปริญญาภรณ์ แก้วยศ และ นายพีรพงษ์ ฮาดทักษ์วงศ์ และนำเสนอแบบโปสเตอร์ ได้แก่ นางสาววัชราภรณ์ ทัศนัตร นางสาวพฤกษา โชตนะ และ นายปฐมฤกษ์ มีสมบัติ

ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณนายกสมาคมฯ รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ และที่ปรึกษาสมาคม รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ รวมถึงสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ที่จัดงานประชุมวิชาการอันเป็นประโยชน์แก่วิชาชีพ และเปิดรับผลงานวิจัยด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือที่เกี่ยวข้องจากผู้สนใจเผยแพร่ผลงานวิชาการในครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่วิชาชีพและสังคมต่อไป

ภาพและข่าว: เว็บเพจหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่นLink: https://www.facebook.com/MscOccPHKKU/posts/2266815676734642?__tn__=H-R