ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ร่วมจัดนิทรรศการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “Forward Culture of Prevention for Safety Thailand”

เมื่อวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ภายใต้หัวข้อ “Forward Culture of Prevention for Safety Thailand มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน” โดยการนำของ รองศาสตราจารย์วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล พร้อมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง, อาจารย์ ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล และ อาจารย์วรวรรณ ภูชาดา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาเอกคู่ฯ รวมถึงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้เป็นที่รู้จักของตลาดแรงงาน ตลอดจนสถานประกอบการต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบกิจกรรมความปลอดภัยที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อให้นักศึกษาได้โชว์ผลงานที่ได้จัดทำในระหว่างฝึกปฏิบัติงาน อีกทั้งนักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการสัมมนาวิชาการ รวมถึงได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการนำเสนอและดำเนินกิจกรรมในรูปแบบการจัดนิทรรศการ ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่อสาธารณชน

          ซึ่งในงานงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งนี้มีการจัดสัมมนา โดยมี รองศาสตราจารย์วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ 1) เปลี่ยนวิธีคิด พิชิตปัญญาประดิษฐ์ (AI) 2) ความปลอดภัย โดยการออกแบบ (Safety by Design) และ 3) การป้องกันอันตรายจากฝุ่นระเบิดตามกฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับการป้องกันปละระงับอัคคีภัย พ.ศ.2561 ฉบับที่ 2

ภาพบรรยากาศในงาน

นอกจากงานดังกล่าวแล้ว ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงได้จัดกิจกรรม “ตุ้มโฮม OCC-KKU” เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งศิษย์เก่ามีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และการเตรียมตัวเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และพร้อมใช้งาน รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิษย์ปัจจุบันอีกด้วย

ภาพ/ข่าวโดย : อาจารย์วรวรรณ  ภูชาดา