ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการฝึกอบรม “มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 : 2011”

      เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. นำโดย รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ จัดโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ “มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 : 2011”  สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ณ ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดโครงการฯ

      ในการจัดโครงการอบรมฯครั้งนี้ โดยได้รับเชิญ คุณวิทยา ธาตุบุรมย์ ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธองค์กร บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นวิทยากรการบรรยายและการฝึกปฏิบัติการฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปัจจุบัน ได้รับความรู้เกี่ยวกับด้านการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน และเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการและการทำงานในอนาคตข้างหน้าต่อไป

ข่าวโดย : รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู
รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ