ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

รับมอบอุปกรณ์สำหรับการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (Mini Production House)

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00-10.30 น.  อาจารย์ ดร. สุรชัย พิมหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนคณบดี พร้อมด้วยนางศุภานัน พรมขอนยาง เข้าร่วมพิธีรับมอบชุดอุปกรณ์การผลิตสื่อการเรียนการสอน (Mini Production house) ตามที่ฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการผลิตบทเรียนออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนรู้ให้สามารถผลิตได้เร็วขึ้น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้มอบอุปกรณ์ ณ ห้อง Learning Center ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักหอสมุด

   

 ภาพ ข่าวโดย  :  นางศุภานัน พรมขอนยาง / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร