ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

การปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564  เวลา 12.30-16.30 น.  คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) โดยมี ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์คณบดี เป็นประธานพิธีกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแนะนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร และบุคลากรงานวิชาการ  ในวันดังกล่าวคณะได้จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาใหม่ ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. บรรยาย “การประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะสาธารณสุขศาสตร์” โดย รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ

2. แนะนำห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย นางยุวดี เพชระ บรรณารักษ์ห้องสมุด หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ภาพ ข่าวโดย  :  นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ