ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

ปชส. : ขอเรียนเชิญ ร่วมการเสวนาวิชาการ ในวิชา 512 491 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2564

ขอเชิญร่วมการเสวนาวิชาการ ในวิชา 512491 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมในรายวิชาฯ นักศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 จำนวน 26 คน ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการนำเสนอปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบันของประเทศไทยและของโลก การวิพากษ์ บทความวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การสัมมนาในหัวข้อด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาโดยการเขียนรายงาน การนำเสนอรายงาน และการอภิปราย โดยนักศึกษาแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม ศึกษาค้นคว้าด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามหัวข้อที่สนใจและมีความสำคัญในปัจจุบันและอนาคต โดยอาจารย์ผู้สอน รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู

ทุกวันพฤหัสบดี 5 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป เวลา 13.00-15.00 น.

 Join Zoom Meeting

https://kku.world/0wn79

 Meeting ID: 968 7639 5856

 Passcode: 614740

   

 

ภาพ/ข่าวโดย : รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร